Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://mgops-strykow.bipstrona.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011-03-31
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-04-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-04-02
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-04-02

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. Część plików nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej lub udostępniona jest w formie skanu, zatem nie da się ich odczytać za pomocą czytnika ekranu, z którego korzystają osoby niewidome. (powód: Niektóre dokumenty posiadamy jedynie w wersji papierowej i nie posiadamy ich w wersjach cyfrowych.)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Jacek Jeske , adres e-mail: mgops-strykow@o2.pl , telefon: 427198501.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Tadeusza Kościuszki osoby niepełnosprawne mogą użyć windy obsługiwanej przez pracownika OPS. Główne wejście do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej usytuowane jest od strony parkingu mieszczącego się za budynkiem. Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze w pokoju nr 9.

Dostosowanie korytarzy

Korytarz umożliwia osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim dostęp do wszystkich pokoi oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie wind

Budynek posiada windę dla osób niepełnosprawnych o udźwigu 400kg

Dostępność pochylni

Pochylnia łączy wejście od ul. Tadeusza Kościuszki z parkingiem i głównym wejściem za budynkiem.

Dostępność platform

brak

Dostępność informacji głosowych

brak

Dostępność pętli indukcyjnych

brak

Dostosowanie parkingów

Przed głównym wejściem do budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Tak

Dostępność tłumacza języka migowego

brak

Dodatkowe informacje

Deklaracja poprawy dostępności

W miarę możliwości będziemy dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były w formie cyfrowej.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2020 14:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Jeske
Ilość wyświetleń: 29
23 kwietnia 2020 15:41 (Jacek Jeske) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
23 kwietnia 2020 15:37 (Jacek Jeske) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
23 kwietnia 2020 15:31 (Jacek Jeske) - Aktualizacja deklaracji dostępności.